سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوروش

صفحه خانگی پارسی یار درباره

پیشگفتار

                  

         به نام خداوند جان وخرد         

                                                            کزین برتر اندیشه بر نگذرد

         خداون نام و خداوند جان

                              خداوند روزی ده رستگار

من یکی از سربازان کوروش بزرگ هستم و می خواهم ابتدایی ترین اطلاعات را دربارهی ایران باستان رابنویسم .

ایران سرزمینی که با نیک اندیشی فرمانروایان دادگستر خویش همواره سرامد روزگار خود بوده و بزرگ مردان

نیک گفتارش بادرایت و تدبیر نام ایران و ایرانی را از گذشته تا به امروز بلند اوازه نموده .

          چو ایران مباشد تن من مباد        بدین بوم و بر زنده یک تن مبادآفرین